TOMCA har ett brett och omfattande program för askhantering. Både för bädd- och bottenaska eller cyklon- och flygaska. Systemen kan indelas i våta respektive torra system. I programmet finns även olika processlösningar som exempelvis sandseparering av bäddaska, glödsläckning och utmatning av bottenaska, befuktning av flygaska samt granulering av bioaska. Till samtliga system har vi egenutvecklade styr och övervakningssystem.

Bäddaska kan vi separera från sand, vilken återinförs i processen med en pneumatisk transport. Bäddaskan lagras i en silo och körs på deponi. Detta kan ske torrt eller efter befuktning.

Bottenaska glödsläcks och kyls ner för vidare transport till deponi. Här kan vi även leverera komplett lagrings och transportutrustning som containers och lastningsutrustning som utjämningsskrapor etc. Cyklon- och flygaska lagras torrt och kan utlastas torrt till bulkbil, eller via en befuktare, direkt till bil/container eller via vår deponeringsutrustning. Vid hantering av bioaska kan denna granuleras för säker hantering och långvarigt verkande gödning.